Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

  1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat az általad megadott személyes adatoknak a www.addtovabb.eu oldalon (a továbbiakban: weboldal) történő felhasználására és tárolására (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) vonatkozóan fogalmaz meg szabályokat. Az adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadók.

 

  1.  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A látogató a weboldalon történő regisztrációkor önkéntes hozzájárulását adja adatai kezeléséhez.

 

  1.  ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Addtovább.hu üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

A honlap látogatása során bizonyos tartalmak automatikusan generálódnak a honlapot futtató webszerveren (pl. a látogató IP címe, a látogatás időpontja, továbbá a böngésző és operációs rendszer típusa). Ezeket az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a rendezvénnyel és ajándékozással kapcsolatban a látogatókat tájékoztassuk. Ezeket az adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

Amennyiben további kérdése, illetve észrevétele lenne, kérjük, keresse a honlap üzemeltetőjét a addtovabb@gmail.com címen.

 

  1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A weboldal az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt tájékoztatja Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a látogató ezirányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével, amit az addtovabb@gmail.com címen lehet jelezni).

Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket  az adatokat.

 

  1. SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA

A weboldal kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.